Công bố thông tin

31 01/2024

Về việc ùy quyền Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

25 01/2024

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

22 01/2024

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

20 12/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các phụ lục hợp đồng thuộc Hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01 tháng 3 năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

30 10/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục hợp đồng số 5, thuộc hợp đồng số 3052/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 6 năm 2022 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

21 09/2023

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Phục lục hợp đồng số 2, thuộc hợp đồng số 2369/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 3 năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

31 08/2023

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quý II/2023

31 08/2023

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quý I/2023 (bổ sung)

31 08/2023

Về việc thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 2519/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2023 về thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng năm 2023 tại địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH

31 08/2023

Về việc thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01 tháng 3 năm 2023 về việc thay đồng hồ nước định kỳ năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV