Đại hội cổ đông thường niên 2022

27/04/2022

          Sáng ngày 27/04/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của 97 cổ đông, đại diện 49.797.799 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,64%  trên tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội.

          Tham dự đại hội có đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông nắm giữ 51% tổng số cổ phần của Công ty), gồm có Ông Lý Bửu Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Ông Nguyễn Thanh Sử - Phó Tổng Giám đốc; Ông Lê Hữu Quang - Thành viên Chuyên trách Hội đồng thành viên; Ông Võ Duy Thuận – Thành viên Hội đồng thành viên. Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Đại biểu tham dự Đại hội

  •  Đại hội đã thống nhất đề cử Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có:
    1. Bà Trần Thị Ngọc Luyến    - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa đoàn
    2. Ông Nguyễn Mười        - TV HĐQT, Giám đốc Công ty: Thành viên
    3. Ông Lê Minh Châu       - TV HĐQT: Thành viên  

Đoàn chủ tịch Đại hội

  •   Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

          Từ đầu năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận thức đây là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước và thế giới đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, lưu trú trong hoạt động SXKD. Trãi qua các đợt giãn cách xã hội toàn thành phố … , Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty nỗ lực thực hiện cấp nước an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận Tân Bình và Tân Phú.

-     Về mặt kinh doanh, Công ty thực hiện đúng các quy định về cấp nước, mở thêm kênh thanh toán tiền nước thông qua việc liên kết với các ngân hàng và các dịch vụ thu hộ, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể thanh toán tiền nước mọi lúc, mọi nơi. Đã triển khai chủ trương không thu tiền nước bằng tiền mặt.

-     Đánh giá được tầm quan trọng và hiệu quả của Chương trình giảm nước thất thoát thất thu, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp như: tập trung triển khai các dự án sửa chữa ống mục, nâng cấp mạng lưới cấp nước; dò tìm điểm bể và sửa bể nhanh chóng; sửa chữa 58/60 đồng hồ tổng... góp phần kiểm tra chặt chẻ tỷ lệ thất thoát, giảm đáng kể lượng nước thất thoát thất thu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình giảm nước thất thoát thất thu bền vững trong những năm tiếp theo.

Ông  Nguyễn Mười - Giám đốc Công ty đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty.

-     Về các chỉ tiêu: cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2021

+           Sản lượng nước tiêu thụ: 49,7 triệu m3, đạt 97,26%;

+           Tổng doanh thu: 153 tỷ đồng, đạt 98,08 %;

+           Thuế và nộp ngân sách nhà nước: 1,76 tỷ đồng, đạt 153,04%;

+           Lợi nhuận trước thuế: 8,068 tỷ đồng, đạt 110,52%;

+           Lợi nhuận sau thuế: 6,15 tỷ đồng, đạt 102,56%;

+           Cổ tức: 5,9%, đạt 100%

-     Công tác tài chính, Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn; Bên cạnh đó các chính sách chăm lo cho người lao động luôn được Ban Giám đốc quan tâm thực hiện đúng pháp luật.

-     Việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ảnh trung thực tình hình hoạt động của công ty.

  •  Cũng tại Đại hội, HĐQT đã thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Khương Thảo kể từ ngày 26/01/2022. Đồng thời, bầu bổ sung ông Nguyễn Mười làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 26/01/2022.

Ông Nguyễn Mười trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 

          Đại hội đã báo cáo đến quý cổ đông kết quả đạt được trong năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao trong việc thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, biểu quyết, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

           Với những kết quả, kinh nghiệm trong hoạt động năm 2021. Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch năm 2022.